Bezpieczny Bank nr 3 (72) 2018, s. 142-163
https://doi.org/10.26354/bb.7.3.72.2018

Piotr Mielus
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Koszt finansowania banków a ryzyko bazowe

The Banks Financing Cost and the Basis Risk

Streszczenie

Struktura i koszt finansowania banków uległy zmianom po kryzysie finansowym z lat 2007–2009. Ujawnienie się istotnego ryzyka kredytowego i ryzyka płynności spowodowało zmniejszenie znaczenia finansowania ze źródeł hurtowych na rzecz finansowania depozytami detalicznymi. Jednocześnie przychody po aktywnej stronie bilansu pozostały nadal uzależnione od indeksu depozytów międzybankowych. W Polsce, ze względu na dominujące znaczenie kredytów zmiennoprocentowych, przychody z tytułu aktywów są determinowane przez stopę WIBOR. Artykuł wskazuje na źródła ryzyka bazowego dla polskich banków generowanego przez indeksację aktywów rozbieżną z odsetkowym kosztem pasywów. W celu wykazania niejednorodności tego zjawiska wyróżniono koszty dla sektora banków spółdzielczych oraz koszty finansowania portfeli walutowych. Przeprowadzone badania wskazują na dywergencję pomiędzy dostępnym wskaźnikiem rynku pieniężnego a determinantami cen wpływającymi na wynik odsetkowy po pasywnej stronie bilansu banku.

Słowa kluczowe:  wynik odsetkowy banku, koszt finansowania, ryzyko bazowe

Abstract

The 2007–2009 financial crisis changed the structure of banks liabilities and their cost of funds. A disclosure of the credit and liquidity risk induced diminished significance of wholesale sources of funds in favour of retail funds. Simultaneously, incomes on the asset side maintained to be dependent on the interbank interest rate benchmark. In Poland, due to the dominance of floating rate mortgages, income on the asset side is determined by the WIBOR rate. The article points out the basis risk created by the assets indexation divergent with the cost of liabilities. The analysis was performed both for cooperative and commercial banks including their foreign currency portfolios. The evidence suggests a divergence between the available money market benchmark and the price determinants that have influence on the interest result generated on bank’s liabilities.

Key words: interest income, cost of funds, basis risk

Bibliografia

Wydawnictwa zwarte i artykuły
Brousseau V., Chailloux A., Durré A., Fixing the Fixings: What Road to a More Representative Money Market Benchmark?, IMF Working Paper No. 13/131, May 29, 2013
Cabral R., A perspective on the symptoms and causes of the financial crisis, Journal of Banking & finance 37.1, 2013, pp. 103-117
Charemza W. W., Deadman D. F., Nowa Ekonometria, PWE, Warsaw 1997
Doherty N., Richter A., Moral hazard, basis risk, and gap insurance, Journal of Risk and Insurance, 69.1, 2002, s. 9-24.
Engel R. F., Granger C. W. J. (red.), Long Run Economic Relation, Readings in Cointegrations, Oxford University Press, Oxford 1991
English, W. B., Interest rate risk and bank net interest margins, BIS Quarterly Review 12.02, 2002, pp. 67-82
Ho T. S., Saunders A., The determinants of bank interest margins: theory and empirical evidence, Journal of Financial and Quantitative Analysis 16.04, 1981, pp. 581-600
Hryckiewicz A., Mielus P., Skorulska K., Snarska M., Does a bank levy increase frictions on the interbank market?, SGH KAE Working Papers Series 2018/033Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2017 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 2018
Maes K., Interest rate risk in the Belgian banking sector, Financial Stability Review 2.1, 2004, pp. 157-179
Ofiarski Z., Prawo bankowe, Wolters Kluwer, wyd. IV, Warszawa 2011
Ötker-Robe İ., Pazarbasioglu C., et al., Impact of regulatory reforms on large and complex financial institutions, IMF Staff Position Note, November 23, 2010
Peng W., et al., The impact of interest rate shocks on the performance of the banking sector, HKMA Quarterly Bulletin 35, 2003
Mielus P., Mironczuk T., Structure of the cost of deposits in selected EU countries, Bezpieczny Bank 3(60), Warszawa 2015, s. 89-101
Mielus P., Behavioural aspects of benchmark quotation – the WIBOR case, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 3(335), 2018, s. 189-205
Raport o sytuacji banków w 2017 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 2018
Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r., NBP 2016
Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2016 r., NBP 2017
Welfe A. (ed.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warsaw 2013

Dokumenty prawne
Kodeks cywilny z 23.04.1964 z późn. zm. (Dz. U. nr 16 poz. 93), art. 725 i 726
Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, Komisja Nadzoru Finansowego, czerwiec 2013

Pełny tekst artykułu w pdf: