Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie Systemu Realizacji Gwarancji (SRG) wraz z dostawą infrastruktury programowo-sprzętowej, dostawą licencji, realizacją szkoleń oraz świadczeniem usług utrzymania, rozwoju i wsparcia. SRG wspiera realizację obowiązków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 842) w obszarze gwarantowania depozytów oraz uporządkowanej restrukturyzacji i likwidacji podmiotu.

UWAGA ! Zmiana terminu składania ofert!

Oferty należy złożyć do dnia 11 lutego 2021 r. do godziny 11:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem mniPortalu i ePUAP – szczegóły w SIWZ.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu z możliwością uczestnictwa poprzez transmisję on-line.

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8a7164c5-10d2-4edc-acd6-b42a59fe8416

Sesja otwarcia ofert rozpocznie się o godzinie 12:00 w dniu 11 lutego 2021 r.

Poniżej link to transmisji on-line sesji otwarcia ofert w aplikacji Zoom (możliwość dołączenia do spotkania od godziny 11:50):

https://zoom.us/j/99422440656?pwd=NDVvSE5MTlgrZHFjWGh2YzFzeGZsUT09

ID spotkania: 994 2244 0656

Hasło: 205781

Połączenie telefoniczne do spotkania:

+48223065342,,99422440656#,,,,*205781# Poland

+48223073488,,99422440656#,,,,*205781# Poland