Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie Systemu Realizacji Gwarancji (SRG) wraz z dostawą infrastruktury programowo-sprzętowej, dostawą licencji, realizacją szkoleń oraz świadczeniem usług utrzymania, rozwoju i wsparcia. SRG wspiera realizację obowiązków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 842) w obszarze gwarantowania depozytów oraz uporządkowanej restrukturyzacji i likwidacji podmiotu.

UWAGA ! Zmiana terminu składania ofert!

Oferty należy złożyć do dnia 11 lutego 2021 r. do godziny 11:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem mniPortalu i ePUAP – szczegóły w SIWZ.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu z możliwością uczestnictwa poprzez transmisję on-line.

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8a7164c5-10d2-4edc-acd6-b42a59fe8416