Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pionów i poziomów instalacji grzewczych oraz chłodu w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uwaga ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!

Termin składania ofert: do dnia 26 lipca 2019 r. do godziny 11:00