Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym (bez możliwości prowadzenia negocjacji), zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa mebli biurowych”.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć do dnia 13 maja 2022 r. do godziny 11:00.

UWAGA!!! NOWY FORMULARZ OFERTY!!!

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu i ePUAP – szczegóły w SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu.

Numer ogłoszenie: 2022/BZP 00126420/01

Identyfikator postępowania znajduje się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/42e1e087-b6a7-4c57-9228-40099a518ea7