Zawartość numeru:
Autor Tytuł Tekst
nr 1 (66) 2017, s. 7-8
Jan Szambelańczyk
Od Redakcji tekst
Problemy i poglądy
nr 1 (66) 2017, s. 9-31
Aleksandra Nadolska 
Źródła regulacji i nadzoru nad bankami funkcjonującymi na rynku finansowym Unii Europejskiej
(Sources of Regulations and Supervision over Banks Operating on the Financial Market of the European Union)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (66) 2017, s. 32-59
Anna Dobrzańska, Jarosław Michalewicz
Pokryzysowe regulacje w zakresie systemowo ważnych banków. Koniec problemu TBTF?
(Post-crisis Regulations of Systemically Important Banks. The End of the “Too Big to Fail” Doctrine?)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (66) 2017, s. 60-106
Magdalena Kozińska
Przegląd źródeł finansowania dostępnych dla instytucji kredytowej działającej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem awaryjnych źródeł płynności i kapitału
(An Overview of Funding Sources Available for a Credit Institution Operating in Poland with Particular Emphasis on Emergency Liquidity and Capital Sources)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (66) 2017, s. 107-128
Dorota Ślażyńska-Kluczek
Analiza funkcji organów nadzoru wobec krajowych instytucji płatniczych
(Analysis of Supervision Authorities Functions in Relation to National Payment Institutions)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (66) 2017, s. 129-148
Tomasz J. Dąbrowski
Współczesny bank – między instytucją zaufania publicznego a przedsiębiorstwem
(Contemporary Bank – Between an Enterprise and a Public Trust Institution)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (66) 2017, s. 149-173
Iwa Kuchciak, Artur Mikulec
Świadomość finansowa i inkluzja bankowa osób w wieku 50+ w świetle badań pierwotnych
(Financial Awareness and Bank Inclusion of People Aged 50+ in the Light of Primary Research)
abstrakt
pełny tekst
Miscellanea
nr 1 (66) 2017, s. 174-190
Maria M. Sadłocha
Banki w oczach młodzieży licealnej na podstawie badania ankietowego
(Perception of Banks by High School Students – on the Basis of a Questionnaire Study)
abstrakt
pełny tekst
Recenzje
nr 1 (66) 2017, s. 191-196
Dariusz Daniluk
Jakub Kerlin, Ewolucja roli instytucji gwarantujących depozyty w sieci bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej
(Jakub Kerlin, The Role of Deposit Guarantee Schemes as a Financial Safety Net in the European Union)
tekst
nr 1 (66) 2017, s. 197-202
Paweł Smaga
Błażej Dudkiewicz, Europejski Bank Centralny i nadzór finansowy w Unii Europejskiej a stabilność finansowa
(Błażej Dudkiewicz, European Central Bank and Financial Supervision in the European Union versus Financial Stability)
tekst