Bezpieczny Bank nr 1 (66) 2017, s. 9-31

Aleksandra Nadolska
wykładowca w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni

Źródła regulacji i nadzoru nad bankami funkcjonującymi na rynku finansowym Unii Europejskiej

Sources of Regulations and Supervision over Banks Operating on the Financial Market of the European Union

Streszczenie

W odpowiedzi na kryzys finansowy Unia Europejska i państwa członkowskie rozpoczęły gruntowny przegląd systemu regulacji i nadzoru nad rynkiem finansowym. UE zapoczątkowała wiele reform w sektorze bankowym, aby zwiększyć odporność banków i ograniczyć skutki ich ewentualnej upadłości. W tym celu powołano m.in. Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) oraz Europejską Unię Bankową (EUB), zaprojektowano Unię Rynków Kapitałowych (CMU), jak też rozpoczęto prace nad single rulebook. Wszystkie te zmiany dotyczą jednak wyłą?cznie sfery zewnętrznej funkcjonowania instytucji kredytowych, które w większości są too big too fail. Tymczasem już w 2012 r. w sprawozdaniu grupy ekspertów wysokiego szczebla, pod przewodnictwem E. Liikanena, wskazano na konieczność przeprowadzenia reformy strukturalnej sektora bankowego w Unii, sięgając tym samym do sfery wewnętrznej jego bytu prawno-gospodarczego. Propozycja reformy strukturalnej sektora bankowego jest pierwszą, która bezpośrednio dotyczy działalności banków, tj. instytucji odpowiedzialnych za „szerokość i głębokość” ostatniego kryzysu gospodarczego. Jednocześnie jest istotnym uzupełnieniem Europejskiej Unii Bankowej, dlatego też powinna być skoordynowana z wcześniej przyjętymi na rynku europejskim regulacjami.

Słowa kluczowe: reforma strukturalna sektora bankowego, Europejska Unia Bankowa, jednolity rynek finansowy, Raport Liikanena, stabilność finansowa, trylemat finansowy

Abstract

In response to the financial crisis, the European Union and the Member States have launched a major review of the regulatory system and supervision of the financial market. The EU has initiated a number of reforms in the banking sector to increase the resilience of banks and reduce the impact of their potential bankruptcy. For that purpose, the ESFS and the EBU were established, among others. The CMU was also designed, as well as work on the single rulebook started. All those changes, however, concern only the external sphere of credit institutions’ functioning, most of which are too big to fail. Meanwhile, already in 2012, in the?report of the High Level Group chaired by E. Liikanen the need for structural reform of the banking sector in the EU was pointed out, reaching the same inner sphere of its legal and economic being. The proposal of the banking sector structural reform is the first one that directly relates to activities of banks, i.e. the institution responsible for the “breadth and depth” of the latest economic crisis. At the same time it is an important complement to the European Banking Union and therefore should be coordinated with the previously accepted regulations of the European market.

Key words: banking sector structural reform, European Banking Union, unified financial market, Liikanen Report, financial stability, financial trilemma

Pełny tekst artykułu w pdf: