Bezpieczny Bank nr 1 (66) 2017, s. 174-190

Maria M. Sadłocha
studentka New York University (NYU), New York USA, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie

Banki w oczach młodzieży licealnej na podstawie badania ankietowego

Perception of Banks by High School Students – on the Basis of a Questionnaire Study

Streszczenie

Opracowanie zawiera wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie, a dotyczącego ich opinii i stosunku do banków. Odpowiedzi analizowano z punktu widzenia preferencji i działań finansowych respondentów, a także wiedzy o bankach i ich działalności. Uzyskane wyniki – gdy było to możliwe – odniesiono do wyników ogólnopolskich badań w tym zakresie (dla grupy wiekowej 15–24 lata lub grupy społeczno-zawodowej uczniowie i studenci). Na podstawie analizy odpowiedzi stwierdzono, że wyniki uzyskane w zakresie korzystania z usług bankowych oraz wiedzy na temat działalności bankowej pozytywnie wyróżniają ankietowanych licealistów na tle porównywalnych grup w badaniach ogólnopolskich. Potwierdzono także zależność między osobistym korzystaniem z usług bankowych a lepszą opinią na temat banków, jak również duży wpływ najbliższego otoczenia (rodziny, przyjaciół) na ogólną opinię o bankach. Respondenci bardzo wąsko traktują bezpieczeństwo w działalności banków, a za zwrot depozytów w przypadku upadłości banku czynią odpowiedzialnymi jego właścicieli.

Słowa kluczowe: sektor bankowy, młodzież licealna, zaufanie do banków, zachowania finansowe młodzieży, wiedza finansowa

Abstract

The paper includes the comprehensive results of the survey research conducted among the Batory High School students in Warsaw, concerning students’ opinion and attitude towards banks. The analysis of the results considers financial preferences and activity of the participants, as well as their overall knowledge of banks and their functioning. The results, where possible, have been compared to the previous outcome of the nationwide research in this field (the group of people aged 15–24 or the socio-vocational group – students). Based on the analysis, the results achieved by the high school students in terms of their usage of banking services and their knowledge of bank functioning are significantly higher than the results achieved in the nationwide survey. The strong relationship between?personal usage of the banking services and better opinion on banks, as well as great influence of the closest environment (family, friends) on the overall opinion on banks have been confirmed. Respondents interpret the concept of bank safety very narrowly and they make bank shareholders responsible for deposit pay-out in the case of bankruptcy.

Key words: banking sector, high school students, financial behaviour of youth, confidence in banks, financial knowledge

Pełny tekst artykułu w pdf: