Bezpieczny Bank nr 1 (66) 2017, s. 107-128

Dorota Ślażyńska-Kluczek
biegły rewident, pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, współpracuje z nadzorem europejskim nad rynkiem bankowym uczestnicząc w pracach grup roboczych European Banking Authority

Analiza funkcji organów nadzoru wobec krajowych instytucji płatniczych

Analysis of Supervision Authorities Functions in Relation to National Payment Institutions

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza funkcji nadzorczych wobec krajowych instytucji płatniczych w zakresie świadczonych przez nie usług płatniczych. Omówiono czynności nadzorcze w procedurze licencyjnej tych podmiotów, a następnie bieżące instrumenty nadzoru wobec instytucji płatniczych. Ponadto dokonano analizy instrumentów sankcyjnych oraz sanacyjnych dostępnych nadzorcy w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu nadzorowanych podmiotów.

Słowa kluczowe: krajowe instytucje płatnicze, nadzór, działalność licencyjna, usługi płatnicze

Abstract

The aim of this article is the analysis of supervisory functions at domestic payment institutions in the area of payment services offered by these institutions. The scope of the supervisory action on licensing was described. Then, the analysis of the annual report of the Financial Ombudsman for the year 2015 day-to-day supervisory instruments were conducted. Moreover, the text presents sanative and sanction instruments that the supervisor may use during the on-site or off-site inspections when the errors in the business activity are disclosed.

Key words: domestic payment institutions, supervision, licensing activity, payment services

Pełny tekst artykułu w pdf: