Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych (osobowych) Zamawiającego, produktów pozapaliwowych, usług mycia i odkurzania samochodów oraz dokonywanie bezgotówkowych opłat za przejazdy płatnymi odcinkami autostrad i dróg na terytorium Polski. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, w formie bezgotówkowej, na podstawie kart paliwowych wystawionych przez Wykonawcę.

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Oferty należy złożyć do dnia 1 grudnia 2022 r. do godziny 11:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem mniPortalu – szczegóły w SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2022 r. o godzinie 12:00, poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu.

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9af8319f-ab85-4f5c-ac25-f55eb1e53e39