Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej zgodnie z art. 311 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, z zastosowaniem odpowiednio przepisów dotyczących trybu przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest określenie ramowych warunków udzielenia i realizacji zamówień wykonawczych w okresie obowiązywania umowy ramowej, obejmujących dokonywanie oszacowań aktywów i pasywów wskazanych przez Zamawiającego podmiotów. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na skutek wejścia w życie zmian do ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), w wyniku których zostały zniesione dotychczasowe wyłączenia przedmiotowe w zakresie udzielenia zamówień, których przedmiotem jest dokonywanie oszacowań na potrzeby procesu przymusowej restrukturyzacji o wartości powyżej progów unijnych. W związku z tym Bankowy Funduszu Gwarancyjny zobowiązany jest do zawarcia nowych umów ramowych na dokonywanie oszacowań po przeprowadzeniu postępowań zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Wszczęcie niniejszego postepowania prowadzonego w celu zawarcia umów ramowych na dokonywanie oszacowań lub samo zawarcie umów ramowych w żaden sposób nie oznacza jakichkolwiek działań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w stosunku do któregokolwiek banku czy kasy.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT !

Oferty należy złożyć do dnia 26 listopada 2021 r. do godziny 11:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem mniPortalu i ePUAP – szczegóły w SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 12:00, poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu.

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/81fb1b03-1e5f-4a34-bb54-517de6755706