Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Zintegrowanej Platformy Analitycznej klasy Business Intelligence wraz z dostawą oprogramowania i infrastruktury”.

UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert!
Oferty należy złożyć do dnia 21 lipca 2021 r. do godziny 11:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem mniPortalu i ePUAP – szczegóły w SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu.

Identyfikator postępowania znajduje się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4440375c-46dd-47b1-aa2b-3abc84c50c42