Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w zakresie przystosowania pomieszczeń na potrzeby serwerowni i pokojów biurowych oraz związanych z dostosowaniem dróg ewakuacji do wymogów przepisów przeciwpożarowych w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

Termin składania ofert: do dnia 6 listopada 2018 r. do godziny 11:00.