Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym w wariancie bez możliwości prowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch serwerów wraz z wdrożeniem na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Oferty należy złożyć do dnia 29 grudnia 2022 r. do godziny 11:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem mniPortalu – szczegóły w SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2022 r. do godziny 12:00, poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu.

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c4d12247-03dd-4e34-9cba-e2645de552d3