Metoda wyznaczania składek ma fundusz przymusowej restrukturyzacji banków została określona w rozporządzeniu delegowanym Komisji Europejskiej nr 2015/63 (zmienionym rozporządzeniem 2016/1434), które obowiązuje bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Składka  przypadająca na dany rok od każdego podmiotu jest wyliczana przez BFG zgodnie z tą metodą i podawana do wiadomości danego podmiotu do dnia 1 maja.

Wysokość składek jest wyznaczana z uwzględnieniem:

  • podstawy naliczania, tj. sumy pasywów pomniejszonej o fundusze własne oraz o środki gwarantowane (w przypadku banków i firm inwestycyjnych podstawa składki jest dodatkowo pomniejszana w sposób określony w rozporządzeniu nr 2015/63, w szczególności w art. 5 tego rozporządzenia), tym samym znaczny wpływ na wysokość składki każdego podmiotu ma udział zobowiązań niegwarantowanych w sumie jego pasywów,
  • profilu ryzyka instytucji, uwzględniającego ocenę ryzyka w obszarach ekspozycji na ryzyko, stabilności i różnorodności źródeł finansowania, znaczenia instytucji dla stabilności systemu finansowego lub gospodarki oraz dodatkowych wskaźników określonych na poziomie krajowym.

Dla małych podmiotów ww. rozporządzenie Komisji Europejskiej przewiduje składki w formie ryczałtu.

Wysokość składek jest wyliczana na podstawie informacji o podmiotach wg stanu na dzień ostatniego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego, które było dostępne najpóźniej w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego okres składkowy.

Szczegółowe zasady ustalania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków zostały określone uchwałą Rady Funduszu nr 67/2016, (zmienionej uchwałą Rady Funduszu nr 28/2017 oraz uchwałą Rady Funduszu nr 106/2017).

Składki według powyższych zasad zostały pobrane po raz pierwszy za rok 2017.

Ważne informacje dla banków:

Dane wykorzystane przy kalkulacji składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnych za 2021 r.

Dane wykorzystane przy kalkulacji składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnych za 2020 r.

Dane wykorzystane przy kalkulacji składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnych za 2019 r.

Dane wykorzystane przy kalkulacji składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnych za 2018 r.

Dane wykorzystane przy kalkulacji składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnych za 2017 r.