Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje bankom informacje o całkowitej wysokości podstawy do wyznaczenia składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji, łącznej kwocie składek ryczałtowych oraz wybrane inne informacje wykorzystywane przy wyznaczaniu łącznej oceny profilu ryzyka.

Informacja o całkowitej wysokości podstawy do wyznaczania składek oraz jej składowych

Całkowita wysokość podstawy do wyznaczania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnych za 2020 r. została wyznaczona w oparciu o dane finansowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r., lub w przypadku podmiotów o innym dniu  bilansowym sprawozdania rocznego wg stanu na 31 marca 2019 r. i wynosiła 657 037 943 tys. zł.

Przy jej wyliczaniu wzięto pod uwagę:

  • kwotę pasywów: 1 688 365 587 tys. zł,
  • kwotę funduszy własnych: 185 584 054 tys. zł,
  • kwotę środków gwarantowanych: 788 130 466 tys. zł,

a także korekty sumy pasywów, w tym m.in. wyłączenia z art. 5 rozporządzenia nr 2015/63: 60 739 255 tys. zł.

Wysokość podstawy do wyznaczania składek od podmiotów, które spełniły kryteria określone w art. 10 ust. 1-7 rozporządzenia nr 2015/63 wyniosła
15 320 245 tys. zł.

Informacja o łącznej kwocie składek ryczałtowych wyznaczonych dla małych podmiotów

Łączna kwota składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków naliczonych za 2020 r. od podmiotów, które spełniły kryteria określone w art. 10 ust. 1-7 rozporządzenia nr 2015/63 wyniosła 1 829  tys. zł.

Informacje niezbędne do wyznaczania łącznej oceny profilu ryzyka

Minimalne i maksymalne wartości wskaźników ryzyka dla podmiotów, które zostały zobowiązane do wniesienia składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na 2020 r. w oparciu o ryzyko zawiera poniższa tabela:

Kategoria Wskaźnik ryzyka Wartość minimalna Wartość maksymalna Mediana Liczba przedziałów
I Ekspozycja na ryzyko Wskaźnik dźwigni 1,5% 21,4% 9,2% 6
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 2,7% 22,2% 15,9% 7
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko podzielona przez aktywa ogółem 29,2% 125,5% 63,1% 7
II Stabilność i dywersyfikacja źródeł finansowania Wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) 52,0% 8203,0% 155,0% 9
III Znaczenie instytucji dla stabilności systemu finansowego lub gospodarki Udział w kredytach i depozytach międzybankowych w Unii Europejskiej, odzwierciedlający znaczenie instytucji dla gospodarki państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa 0,00013% 0,04959% 0,00786% 7
IV Dodatkowe wskaźniki ryzyka określone przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Relacja ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych do aktywów ogółem 0,0% 5,1% 0,8% 8
Przynależność do systemu ochrony instytucjonalnej NIE TAK nd. nd.
Skala wcześniejszego nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych NIE -* nd. nd.
Wartość minimalna Wartość maksymalna Mediana
Ostateczny złożony wskaźnik FCI** 235,04 994,48 634,70

* Żaden z podmiotów wnoszących składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na 2020 r. w oparciu o ryzyko nie otrzymał nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych, o którym mowa w art. 6 ust. 8 rozporządzenia nr 2015/63.

** Wyliczony zgodnie z krokiem 5 pkt 3 Załącznika I do rozporządzenia nr 2015/63.