Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje bankom informacje o całkowitej wysokości podstawy do wyznaczenia składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji, łącznej kwocie składek ryczałtowych, łącznej kwocie składek od banków hipotecznych oraz wybrane inne informacje wykorzystywane przy wyznaczaniu łącznej oceny profilu ryzyka.

Informacja o całkowitej wysokości podstawy do wyznaczania składek oraz jej składowych

Całkowita wysokość podstawy do wyznaczania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnych za 2021 r. została wyznaczona w oparciu o dane finansowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r., lub w przypadku podmiotów o innym dniu bilansowym sprawozdania rocznego wg stanu na 31 marca 2020 r. i wynosiła 664 095 934 tys. zł.

Przy jej wyliczaniu wzięto pod uwagę:

  • kwotę pasywów: 1 776 876 044 tys. zł,
  • kwotę funduszy własnych: 193 219 414 tys. zł,
  • kwotę środków gwarantowanych: 858 676 517 tys. zł,

a także korekty sumy pasywów, w tym m.in. wyłączenia z art. 5 rozporządzenia nr 2015/63: 67 451 104 tys. zł.

Wysokość podstawy do wyznaczania składek od podmiotów, które spełniły kryteria określone w art. 10 ust. 1-7 rozporządzenia nr 2015/63 wyniosła: 15 673 709 tys. zł.

Informacja o łącznej kwocie składek ryczałtowych wyznaczonych dla małych podmiotów i łącznej kwocie składek od banków hipotecznych

Łączna kwota składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków naliczonych za 2021 r. od podmiotów, które spełniły kryteria określone w art. 10 ust. 1-7 rozporządzenia nr 2015/63 wyniosła: 2 141 tys. zł.

Łączna kwota składek naliczonych za 2021 r. od banków hipotecznych wyniosła: 33 751 tys. zł.

Informacje niezbędne do wyznaczania łącznej oceny profilu ryzyka

Minimalne i maksymalne wartości wskaźników ryzyka dla podmiotów, które zostały zobowiązane do wniesienia składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2021 r. w oparciu o ryzyko zawiera poniższa tabela:

Kategoria Wskaźnik ryzyka Wartość minimalna Wartość maksymalna Mediana Liczba przedziałów
I Ekspozycja na ryzyko Wskaźnik dźwigni 1,4% 21,3% 9,1% 7
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 2,5% 19,4% 16,0% 7
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko podzielona przez aktywa ogółem 24,3% 122,6% 63,1% 7
II Stabilność i dywersyfikacja źródeł finansowania Wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) 130,8% 7300,0% 161,7% 9
III Znaczenie instytucji dla stabilności systemu finansowego lub gospodarki Udział w kredytach i depozytach międzybankowych w Unii Europejskiej, odzwierciedlający znaczenie instytucji dla gospodarki państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa 0,00021% 0,05023% 0,01033% 7
IV Dodatkowe wskaźniki ryzyka określone przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Relacja ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych do aktywów ogółem 0,0% 9,0% 0,8% 8
Przynależność do systemu ochrony instytucjonalnej NIE TAK nd. nd.
Skala wcześniejszego nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych NIE -* nd. nd.
Wartość minimalna Wartość maksymalna Mediana
Ostateczny złożony wskaźnik FCI** 318,55 940,66 604,58

* Żaden z podmiotów wnoszących składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2021 r. w oparciu o ryzyko nie otrzymał nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych, o którym mowa w art. 6 ust. 8 rozporządzenia nr 2015/63.

** Wyliczony zgodnie z krokiem 5 pkt 3 Załącznika I do rozporządzenia nr 2015/63.