Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje bankom informacje o całkowitej wysokości podstawy do wyznaczenia składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji, łącznej kwocie składek ryczałtowych oraz wybrane inne informacje wykorzystywane przy wyznaczaniu łącznej oceny profilu ryzyka.

Informacja o całkowitej wysokości podstawy do wyznaczania składek oraz jej składowych

Całkowita wysokość podstawy do wyznaczania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnych za 2019 r. została wyznaczona w oparciu o dane finansowe wg stanu na 31 grudnia 2017 r., lub w przypadku podmiotów o innym dniu  bilansowym sprawozdania rocznego wg stanu na 31 marca 2018 r. i wynosiła 618 401 389 tys. zł.

Przy jej wyliczaniu wzięto pod uwagę:

  • kwotę pasywów: 1 554 776 783 tys. zł,
  • kwotę funduszy własnych: 172 089 813 tys. zł,
  • kwotę środków gwarantowanych: 704 430 902 tys. zł,

a także korekty sumy pasywów, w tym m.in. wyłączenia z art. 5 rozporządzenia nr 2015/63: 63 657 326 tys. zł.

Wysokość podstawy do wyznaczania składek od podmiotów, które spełniły kryteria określone w art. 10 ust. 1-7 rozporządzenia nr 2015/63 wyniosła 17 941 529 tys. zł.

Informacja o łącznej kwocie składek ryczałtowych wyznaczonych dla małych podmiotów

Łączna kwota składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków naliczonych za 2019 r. od podmiotów, które spełniły kryteria określone w art. 10 ust. 1-7 rozporządzenia nr 2015/63 wyniosła 2 195  tys. zł.

Informacje niezbędne do wyznaczania łącznej oceny profilu ryzyka

Minimalne i maksymalne wartości wskaźników ryzyka dla podmiotów, które zostały zobowiązane do wniesienia składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na 2019 r. w oparciu o ryzyko zawiera poniższa tabela:

Kategoria Wskaźnik ryzyka Wartość minimalna Wartość maksymalna Mediana Liczba przedziałów
I Ekspozycja na ryzyko Wskaźnik dźwigni 2,9% 19,6% 8,7% 7
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 8,3% 21,5% 15,9% 6
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko podzielona przez aktywa ogółem 31,8% 118,6% 64,8% 7
II Stabilność i dywersyfikacja źródeł finansowania Wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) 111,0% 3695,0% 151,0% 9
III Znaczenie instytucji dla stabilności systemu finansowego lub gospodarki Udział w kredytach i depozytach międzybankowych w Unii Europejskiej, odzwierciedlający znaczenie instytucji dla gospodarki państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa 0,00000% 0,04294% 0,00641% 7
IV Dodatkowe wskaźniki ryzyka określone przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Relacja ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych do aktywów ogółem 0,0% 5,1% 1,2% 8
Przynależność do systemu ochrony instytucjonalnej NIE TAK nd. nd.
Skala wcześniejszego nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych NIE -* nd. nd.
    Wartość minimalna Wartość maksymalna Mediana  
  Ostateczny złożony wskaźnik FCI** 292,48 929,49 619,98  

 

* Żaden z podmiotów wnoszących składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na 2019 r. w oparciu o ryzyko nie otrzymał nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych, o którym mowa w art. 6 ust. 8 rozporządzenia nr 2015/63.

** Wyliczony zgodnie z krokiem 5 pkt 3 Załącznika I do rozporządzenia nr 2015/63.