Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym (bez możliwości prowadzenia negocjacji), zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana drzwi przeciwpożarowych w części nadziemnej budynku

Oferty należy złożyć do dnia 17 stycznia 2023 r. do godziny 11:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu i ePUAP – szczegowe wymagania zostały opisane w SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu.

Numer ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00519176/01

Identyfikator postępowania znajduje się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/180b6c53-3bf5-4a9e-a494-aa942d5c41cc