Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą aparatów telefonii komórkowej

Oferty należy złożyć do dnia 9 lipca 2020 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu z możliwością uczestniczenia poprzez transmisję on-line.

Zamawiający wymaga złożenia ofert w formie elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu i ePUAP – szczegóły w SIWZ.

Identyfikator postępowania oraz klucz publiczny do szyfrowania oferty elektronicznej znajdują się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=2673aef5-dced-4585-9ca7-a58abeb0411c