Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej zgodnie z art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z zastosowaniem odpowiednio przepisów dotyczących trybu podstawowego, w wariancie bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.

Przedmiotem umowy ramowej jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień wykonawczych, bez przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 313 ust. 1 ustawy Pzp, polegających na świadczeniu przez Wykonawcę usług wspierających proces wytwarzania i utrzymania systemów informatycznych w projektach budowy, rozwoju i utrzymania zintegrowanego systemu informatycznego Zamawiającego, poprzez zapewnienie/oddelegowanie przez Wykonawcę specjalisty lub specjalistów z branży IT (programista, tester) spełniających określone przez Zamawiającego w SWZ wymagania.

Oferty należy złożyć do dnia 13 czerwca 2022 r. do godziny 11:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem mniPortalu – szczegóły w SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00, poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu.

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a939577e-9086-4550-8f4b-d74fb608a556