Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym (bez możliwości prowadzenia negocjacji), zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa zapewnienia ochrony osób i mienia na terenie obiektu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie”.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT!

Oferty należy złożyć do dnia 28 lutego 2022 r. do godziny 10:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu i ePUAP – szczegóły w SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu.

Identyfikator postępowania znajduje się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/03f3baca-e0c1-4dff-b754-0ea59b09b813

03f3baca-e0c1-4dff-b754-0ea59b09b813