Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym (bez możliwości prowadzenia negocjacji), zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych.

Oferty należy złożyć do dnia 24 czerwca 2022 r. do godziny 10:00.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT!

Oferty należy złożyć do dnia 30 czerwca 2022 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 11:00, poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu i ePUAP – szczegóły w SWZ.

Identyfikator postępowania znajduje się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/803df1ab-f604-4675-8fa0-b6659069f435