Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług medycznych dla pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”

UWAGA ZMIANA!!!

Oferty należy złożyć do dnia 11 października 2021 r. do godziny 11:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem mniPortalu i ePUAP – szczegóły w SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu.

Identyfikator postępowania znajduje się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d4674281-1be8-4c84-b8e9-97d77419bc48