Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego położonego przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Warszawie.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

Oferty należy złożyć do dnia 10 czerwca 2022 r. do godziny 11:00. 

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem mniPortalu – szczegóły w SWZ.

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0264bf01-cd48-418c-8933-98aee9db7680

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 12:00, poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu.