Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez uprawniony podmiot badania sprawozdań finansowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za lata 2019-2022

Termin składania ofert do dnia 11 października 2019 r. do godziny 11:00.