Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie systemu do analizy, detekcji i prewencji zagrożeń w ruchu sieciowym oraz na stacjach końcowych i serwerach wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego.

UWAGA ZMIANA !!!

Oferty należy złożyć do dnia 16 maja 2023 r. do godziny 11:00.

UWAGA ZMIANA !!!

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem portalu https://ezamowienia.gov.pl/pl/ – szczegóły w SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2023 r. o godzinie 12:00.

Link do postępowania na portalu ezamowienia.gov.pl:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-17eb5b4e-ce02-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b