Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym (bez negocjacji).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego, tj. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przy ul. ks. I.J. Skorupki 4 w Warszawie elektronicznych kart przedpłaconych, zabezpieczonych indywidualnym kodem PIN, wydanych na okaziciela.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT !

Oferty należy złożyć do dnia 9 listopada 2021 r. do godziny 11:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem mniPortalu i ePUAP – szczegóły w SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2021 r. o godz. 12:00, poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu.

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/00fd4d58-9434-4262-92e2-7c9db316b32b