Zawartość numeru:
Autor Tytuł Tekst
nr 3 (68) 2017, s. 5-6
Jan Szambelańczyk
Od Redakcji tekst
Problemy i poglądy
nr 3 (68) 2017, s. 7-22
Marek Ratajczak
Finansjalizacja gospodarki: wymiary dyskusji
(Financialization: dimensions of discussion)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
nr 3 (68) 2017, s. 23-38
Marta Maciejasz-Świątkiewicz
Zjawisko wirtualizacji pieniądza w warunkach polskich
(Money virtualization – Poland’s perspective)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
nr 3 (68) 2017, s. 39-58
Patrycja Chodnicka-Jaworska
Wpływ credit ratingu inwestorów na rating banków europejskich
(Impact of investors credit ratings on credit ratings of European banks)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
nr 3 (68) 2017, s. 59-85
Magdalena Kozińska
Ryzyko prawne w zarządzaniu kryzysowym – wnioski z upadłości Banco Popular Español
(Legal risk in crisis management – conclusions from the Banco Popular Español bankruptcy)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
nr 3 (68) 2017, s. 86-105
Maciej Stradomski,
Krzysztof Łabowski
Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych jako element ryzyka kredytowego banków
(Succession in family enterprises as an element of banks credit risk)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
nr 3 (68) 2017, s. 106-126
Stanisław Kasiewicz,
Lech Kurkliński
Ryzyko klienta i kultura ryzyka a rozwój bankowości cyfrowej
(Customer and culture risks versus digital banking development)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
Raporty z badań
nr 3 (68) 2017, s. 127-154
Katarzyna Kochaniak
Determinanty kształtowania się poziomu depozytów oszczędnościowych gospodarstw domowych w krajach strefy euro
(The determinants of saving deposits values in the Euro zone countries)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
nr 3 (68) 2017, s. 155-171
Maciej Żytkowiak
Wpływ terenu działania na sytuację ekonomiczną banków spółdzielczych
(The impact of local economic conditions on cooperative banks)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
Recenzje
nr 3 (68) 2017, s. 172-178
Jan Szambelańczyk
Andrzej Sławiński, Anna Chmielewska, Zrozumieć rynki finansowe
(Andrzej Sławiński, Anna Chmielewska, To understand financial markets)
tekst
nr 3 (68) 2017, s. 179-181
Krystyna Piotrowska-Marczak
Andrzej Fierla (red.nauk.), Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa
(Andrzej Fierla (scientific ed.), Financialization of the economy and its impact on the enterprises)
tekst