Bezpieczny Bank nr 3 (68) 2017, s. 155-171
https://doi.org/10.26354/bb.9.3.68.2017

Maciej Żytkowiak
pracowniki Banku Spółdzielczego w Lipce oraz wspólnik spółki cywilnej Ratio Plus

Wpływ terenu działania na sytuację ekonomiczną banków spółdzielczych

The impact of local economic conditions on cooperative banks

Streszczenie

Banki Spółdzielcze, pomimo niskiej na tle całego sektora bankowego skali działania mierzonej wartościami kredytów i depozytów, mają znaczący udział w liczbie jednostek organizacyjnych banków w Polsce. Dzięki mniejszej niż w przypadku banków komercyjnych koncentracji wokół dużych ośrodków miejskich pokrywają swoimi obszarami działania niemal cały kraj. Jednocześnie grupa 558 banków spółdzielczych działających w Polsce nie jest homogeniczna pod względem skali i rentowności działania, pomimo porównywalnej oferty i wykorzystywanych kanałów marketingowych. Celem badania jest odpowiedź na pytanie, czy różnice w osiąganych przez banki wynikach ą powiązane z różnicami w charakterystyce terenów, na których działają. Prowadzenie przez banki spółdzielcze działalności na terenach miejskich, charakteryzujących się niższym bezrobociem, większą liczbą podmiotów konkurencyjnych oraz mniejszym udziałem podmiotów rolniczych w podmiotach gospodarczych ogółem, związana jest ze zwiększonym ryzykiem działalności, jednocześnie prowadząc do osiągania wyższych wyników odsetkowych. Występowanie takich zależności może być podstawą do bardziej wnikliwych porównań placówek banków pod względem efektywności oraz umożliwia ocenę szans rozwoju banku poprzez zwiększanie zasięgu terytorialnego.

Słowa kluczowe: banki spółdzielcze, potencjał terenu działania

Abstract

Even though that cooperative banks have a small part in a value of credits and deposits compared to whole Polish banking sector, their presence on the market is visible. Their main area of operations, as opposed to commercial banks, are small cities and rural areas, enabling them to reach customers from wider region using less resources. The group of 558 cooperative banks operating in Poland is not homogeneous in terms of scale of operations and profitability, despite the comparable products and marketing channels available for them. The aim of this research is to find whether the differences in cooperative banks financial results are related to differences in the local market conditions. Cooperative banks operating in urban areas, with a higher competition, lower unemployment rate and lower share of agricultural entities in total business entities have a higher exposure to risk and interest income. Such relations could be used for a more complex efficiency analysis of cooperative banks and their branches.

Key words: cooperative banks, local market conditions

artykułu w pdf: