Bezpieczny Bank nr 3 (68) 2017, s. 23-38
https://doi.org/10.26354/bb.3.3.68.2017

Marta Maciejasz-Świątkiewicz
doktor habilitowan, profesor w Zakładzie Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. W pracy naukowej zajmuje się problematyką finansów osobistych (w tym wykluczenia finansowego) oraz ekonomii behawioralnej

Zjawisko wirtualizacji pieniądza w warunkach polskich

Money virtualization – Poland’s perspective

Streszczenie

Pieniądz jest elementem gospodarki od wieków. Przez ten czas jego forma ewoluowała od prymitywnych produktów do banknotów i monet. Współcześnie coraz powszechniejsze staje się korzystanie z pieniądza elektronicznego, a nawet pieniądza wirtualnego. Pojawiają się zatem pytania, jak ten pieniądz działa, czy pełni takie same funkcje jak tradycyjny pieniądz i czy na pewno jest istotną alternatywą dla obecnie funkcjonującego pieniądza fiducjarnego. W tym kontekście rodzi się pytanie, czy system finansowy w obecnym kształcie może nadal funkcjonować, czy też będzie raczej ewoluować w kierunku systemu opartego na walucie wirtualnej. Celem opracowania jest próba przedstawienia pieniądza wirtualnego jako alternatywy dla tradycyjnego pieniądza oraz ewentualnych konsekwencji wynikających z jego ekspansji na rynku. Analiza zawarta w opracowaniu odnosi się przede wszystkim do warunków polskich.

Słowa kluczowe: pieniądz wirtualny, wirtualizacja pieniądza, pieniądz elektroniczny

Abstract

Money has been an element of the economy for centuries. During this time, its form evolved from primitive items to banknotes and coins. Nowadays, the use of electronic money and even virtual money is becoming more and more common. Therefore, there appear the questions how this money works, whether it fulfills the same functions as traditional money and whether it is an important alternative to the currently operating fiat money. In this context, the question arises whether the financial system in its present shape may continue to function or whether it rather evolves towards a system based on virtual currency. The aim of the study is to present virtual money as an alternative to traditional money and possible consequences of its expansion on the market. The analysis included in the study refers primarily to Polish conditions.

Key words: virtual money, money virtualization, electronic money

Pełny tekst artykułu w pdf: