Bezpieczny Bank nr 3 (68) 2017, s. 86-105
https://doi.org/10.26354/bb.6.3.68.2017

Maciej Stradomski
doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Krzysztof Łabowski
doktor nauk ekonomicznych, zatrudniony w Katedrze Teorii Pieniądza i Rynków Finansowych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych jako element ryzyka kredytowego banków

Succession in family enterprises as an element of banks credit risk

Streszczenie

Duża intensywność procesów sukcesyjnych w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych stanowi w ostatnich latach spore wyzwanie zarówno dla tychże podmiotów, jak i dla instytucji finansowych wspierających ich funkcjonowanie i rozwój. Fala sukcesyjna wymaga podjęcia działań – zarówno po stronie firm rodzinnych jak i instytucji finansowych – zmierzających do identyfikacji ryzyka sukcesyjnego i do wdrożenia rozwiązań niwelujących problemy związane z jakością procesu sukcesyjnego.

Słowa kluczowe: instytucje finansowe, biznes rodzinny, zmiana pokoleniowa, ryzyko kredytowe, finansowanie relacyjne

Abstract

High intensity of Polish companies succession processes occur as substantial challenge for these entities and also for financial institutions, which support their functioning and development. The wave of succession requires to undertake actions, by both family businesses and financial institutions, tending to identify succession risk and implement solutions, which solve problems connected with succession process quality.

Key words: financial institutions, family business, generation change, credit risk, relationship lending

Pełny tekst artykułu w pdf: