Bezpieczny Bank nr 3 (68) 2017, s. 59-85
https://doi.org/10.26354/bb.5.3.68.2017

Magdalena Kozińska
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zawodowo związana z instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z interwencjami antykryzysowymi wobec instytucji finansowych

Ryzyko prawne w zarządzaniu kryzysowym – wnioski z upadłości Banco Popular Español

Legal risk in crisis management – conclusions from the Banco Popular Español bankruptcy

Streszczenie

Mimo że tematyka ryzyka podejmowanego przez banki jest szeroko opisywana w literaturze przedmiotu, to jednak zagrożenia napotykane w działalności instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego są znacznie rzadziej analizowane. Dobrą okazją do ich bliższego rozpoznania jest pierwsze w historii wdrożenie procedury resolution przez Jednolitą Radę ds. Resolution (organ resolution unii bankowej), zgodnie z wprowadzonymi po kryzysie finansowych 2007+ przepisami. Analiza pozwów wytoczonych w związku z przymusową sprzedażą Banco Popular Español (BPE) do banku Santander jest bowiem cenną lekcją potencjalnych rodzajów ryzyka prawnego, z którym musi się zmierzyć organ resolution. W tym celu dokonano analizy pojęcia ryzyka prawnego, przedstawiono ramy prowadzenia działań antykryzysowych w nowych uwarunkowaniach prawnych oraz przebieg kryzysu w banku BPE. Następnie przeanalizowano konsekwencje resolution BPE przez pryzmat pozwów przeciw przeprowadzonym działaniom.

Słowa kluczowe: ryzyko prawne, sieć bezpieczeństwa finansowego, resolution, zarządzanie kryzysowe

Abstract

Although the subject of bank risks is widely described in the banking literature, the dangers encountered in the operations of safety net institutions are less frequently analyzed. A good opportunity for their deeper study is the first implementation of the resolution procedure by the Single Resolution Board (banking union resolution authority) in line with the provisions introduced to the EU legal framework after the financial crisis 2007+. The analysis of the lawsuits connected with the forced sale of the Banco Popular Español to Santander (BPE) offers a valuable lesson on potential legal risks that must be addressed by the resolution authority. For this purpose, the concept of legal risk, the framework for conducting anti-crisis measures in the new legal environment and the course of the BPE crisis have been analyzed. Then, the consequences of BPE’s resolution have been investigated.

Key words: legal risk, financial safety net, resolution, crisis management

Pełny tekst artykułu w pdf: