Zawartość numeru:
Autor Tytuł Tekst
nr 2 (75) 2019, s. 6-7
Jan Szambelańczyk
Od Redakcji tekst
Problemy i poglądy
nr 2 (75) 2019, s. 8-31
Aleksandra Nadolska
Obowiązkowa składka na fundusz gwarancyjny banków oraz kas – charakter prawny i znaczenie uchwał Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w kształtowaniu jej wysokości (zarys problemu i przyczynek do dyskusji)
(The obligatory contribution to the guarantee fund of banks and credit unions – its legal character and the relevance of the resolutions of the Council of Bank Guarantee Fund in setting its amount (the outline of the problem and a springboard for discussions)
abstrakt
pełny tekst
nr 2 (75) 2019, s. 32-50
Andrzej Dżuryk
Wpływ reform regulacyjnych na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Opinia polskich ekspertów w konsultacjach Rady Stabilności Finansowej
(The impact of financial reforms on infrastructure finance. Position of Polish experts in Financial Stability Board’s consultations)
abstrakt
pełny tekst
nr 2 (75) 2019, s. 51-73
Monika Liszewska
Rola indeksów rynku pieniężnego w wycenie instrumentów kredytowych w Polsce w świetle reformy wskaźników referencyjnych
(The role of money market indices in the valuation of credit instruments in Poland in the light of the benchmark reform)
abstrakt
pełny tekst
nr 2 (75) 2019, s. 74-91
Jędrzej Siciński
Procesy migracji wartości w polskim sektorze bankowym
(Value migration processes in the polish banking sector)
abstrakt
pełny tekst
nr 2 (75) 2019, s. 92-109
Marta Jakubowska
Wpływ szarej strefy i charakterystyki firmy na decyzję przedsiębiorstwa o rozpoczęciu akceptacji kart płatniczych
(The impact of the shadow economy and company characteristics on the company’s decision to start accepting payment cards)
abstrakt
pełny tekst
Miscellanea
nr 2 (75) 2019, s. 110-134
Ewa Kulińska-Sadłocha
Globalne konsultacje projektu Zasad Odpowiedzialnej Bankowości UNEP FI – opinia ekspertów polskiego rynku bankowego
(Global consultations of the UNEP FI Principles for Responsible Banking project – opinion by the Polish banking market experts)
pełny tekst