Bezpieczny Bank nr 2 (75) 2019, s. 74-91
https://doi.org/10.26354/bb.4.2.75.2019

Jędrzej Siciński
ORCID 0000-0001-6810-3792
magister, pracownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Procesy migracji wartości w polskim sektorze bankowym

Value migration processes in the polish banking sector

Streszczenie

W artykule przedstawiono istotę migracji wartości (ang. value migration) oraz podjęto próbę oznaczenia jej faz dla polskiego sektora bankowym. W tym celu wykorzystano zbiorowość banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przegląd literatury pozwolił na ocenę przydatności  różnych technik pomiaru migracji wartości a następnie wybór optymalnej metody analizy danych dla badanych banków.dostępnych z punktu widzenia dostępnych danych a następnie jej aplikację empiryczną na wytypowaną zbiorowość banków. Interpretacja wyników wskazuje, że procesy migracji wartości w badanej grupie banków są co zasady typowe dla fazy stabilizacji z  symptomami jej odpływu. Stwierdzone częstości i statystyki opisowe sugerują, że nie obserwuje się napływu nowej wartości do sektora bankowego w Polsce. Artykuł uwzględnia również aspekt spodziewanych kierunków przepływu wartości w  sektorze bankowym. Wreszcie zawiera zarys modelu biznesowego instytucji finansowej przyszłości, do której wartość będzie prawdopodobnie napływać.

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością, migracja wartości, bankowość, kreacja wartości, fintech

Abstract

This article presents value migration phenomenon with attempt to indicate its stage for polish banking sector. Study was based on banks which are listed on the Warsaw Stock Exchange. The general overview of literature gave the possibility to evaluate performance of selected value migration indicators – it was a crucial to perform own empirical study. Performed studies reveal that polish banking sector is in stabilization stage with likely symptoms of long-term value outflow. Character of computed statistic measures clearly shows that there is no inflow of new value to polish banking sector. Moreover, this paper contains an attempt to create expected business model of value-inflow oriented financial institution of the future.

Key-words: value based management, value migration, value, banking, value creation, fintech

JEL: G32, G21,O33

Pełny tekst artykułu w pdf: