Bezpieczny Bank nr 2 (75) 2019, s. 8-31
https://doi.org/10.26354/bb.1.2.75.2019

Aleksandra Nadolska
ORCID: 0000-0003-4903-8336
doktor nauk prawnych, radca prawny, biegły sądowy z zakresu jednolitego rynku finansowego UE, wykładowca na WSAiB w Gdyni

Obowiązkowa składka na fundusz gwarancyjny banków oraz kas –charakter prawny i znaczenie uchwał Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w kształtowaniu jej wysokości (zarys problemu i przyczynek do dyskusji)

The obligatory contribution to the guarantee fund of banks and credit unions – its legal character and the relevance of the resolutions of the Council of Bank Guarantee Fund in setting its amount (the outline of the problem and a springboard for discussions)

Streszczenie

Rozważania przedstawione w artykule skupiają się na problematyce charakteru prawnego obowiązkowej składki na fundusz gwarancyjny banków oraz kas. Z racji tego w artykule wyjaśniono istotę i cel tworzenia systemu gwarantowania depozytów dla banków i kas. Podjęto również próbę określenia statusu prawnego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wyjaśnienia charakteru aktów – uchwał – wydawanych przez Radę tego Funduszu w przedmiocie określenia wysokości składek na fundusz gwarancyjny banków oraz kas. Rzeczone uchwały Rady Funduszu każdorazowo materializują bowiem obowiązek regulowania składek przez banki i kasy na zasadach tam oznaczonych.

Słowa kluczowe: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ochrona deponenta, system gwarantowania depozytów, składka na fundusz gwarancyjny banków i kas, status prawny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, uchwały Rady Funduszu, akty prawa wewnętrznego, podmiot administrujący, hierarchiczne podporządkowanie, roszczenie o zapłatę (zwrot) składki, roszczenie odszkodowawcze

Abstract

The deliberations in this article concentrate on the issue of the legal character of obligatory contributions to the guarantee funds of banks and credit unions. The article explains the reason and the purpose of establishing the deposit guarantee scheme for banks and credit unions. Moreover, an attempt has been made to define the legal status of Bank Guarantee Fund and to explain the character of the legal acts – resolutions – issued by the Fund Council with regard to the amount of contributions to the guarantee fund of banks and credit unions. The said resolutions of the Fund Council on each occasion materialize the obligation of banks and credit unions to pay the contribution on the terms and conditions set therein.

Keywords: Bank Guarantee Fund (BFG), protection of depositors, deposit guarantee scheme, guarantee funds of banks and credit unions, legal status of the Bank Guarantee Fund, resolutions of the Fund Council, internal legal acts, administrative body,  hierarchical subordination, claim contribution payment (reimbursement), compensation claims

Bibliografia

Bafia P., Instytucjonalna konstrukcja systemów gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej, rozprawa doktorska obroniona w grudniu 2017 r. w WPiA UG, niepubl.
Bińkowska-Artowicz B., Prawne aspekty informacji przekazywanych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, „Bezpieczny Bank” 2015, nr 4(61).
Czech T., Miejsce uchwał Komisji Nadzoru Finansowego w systemie źródeł prawa polskiego, „Monitor Prawa Bankowego” 2013, nr 07-08(32-33).
Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szaławska E., Stahl M., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2000.
Dzienis P., Podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu niewładczych zadań publicznych, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 4.
Gliniecka J., Wysokość opłaty publicznej jako desygnat jej funkcji [w:] „Prawo finansowe samorządu terytorialnego” pod red. J. Glinieckiej, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, M. Wróblewskiej, Wyd. CeDeWu, Gdańsk – Nynnasham – Sztokholm 2013.
Góral L., Prawo bankowe, Wyd. LexisNexis 1997.
Góral L., Zintegrowany model publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego we Francji i w Polsce, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Góral L., Karlikowska M., Koperkiewicz-Mordel K., Polskie prawo bankowe, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2006.
Jaroszyński M., Ogólne zagadnienia organizacji administracji [w:] „Polskie prawo administracyjne. Część ogólna” pod red. M. Jaroszyńskiego, M. Zimmermann, W. Brzezińskiego, Warszawa 1956.
Kosikowski C., Prawo gospodarcze publiczne, Wyd. PWN, Warszawa 1994.
Kulesza M., Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot prawa publicznego – recydywa zapomnianego pojęcia, „Glosa” 2000, nr 10.
Nadolska A., Lokaty terminowe – zarys problemu w świetle przepisów kodeksu cywilnego i prawa bankowego, „Monitor Prawa Bankowego” 2014, nr 01(38).
Nadolska A., O dopuszczalności drogi sądowej w sprawie o zapłatę z tytułu niewypłaconej kwoty wolnych środków funduszu stabilizacyjnego z powództwa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przeciwko Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, „Bezpieczny Bank” 2017, nr 2(67).
Nieborak T., Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego jako element nadzoru ostrożnościowego – synteza dyskusji [w:] „Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu” pod red. I. Czaja-Hliniak, Wyd. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Kraków 2012.
Olszak M., Bankowe normy ostrożnościowe, Wy. Temida 2, Białystok 2011.
Panfil M., Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako państwowa osoba prawna, „Glosa” 1999, nr 5.
Panfil M., Termin spełnienia świadczenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, „Glosa” 1997, nr 7.
Sura R., Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administrujący, Wyd. KUL, Lublin 2013.
Szelągowska A. (red.), Instytucje rynku finansowego w Polsce, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007.
Szpringer J., Odpowiedzialność BFG za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem roli organu przymusowej restrukturyzacji, „Monitor Prawa Bankowego” 2018, nr 10.

Pełny tekst artykułu w pdf: