Bezpieczny Bank nr 2 (75) 2019, s. 8-31
DOI: 10.26354/bb.1.2.75.2019

Aleksandra Nadolska
ORCID: 0000-0003-4903-8336
Doktor nauk prawnych, radca prawny, biegły sądowy z zakresu jednolitego rynku finansowego UE, wykładowca na WSAiB w Gdyni

Obowiązkowa składka na fundusz gwarancyjny banków oraz kas –charakter prawny i znaczenie uchwał Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w kształtowaniu jej wysokości (zarys problemu i przyczynek do dyskusji)
The obligatory contribution to the guarantee fund of banks and credit unions – its legal character and the relevance of the resolutions of the Council of Bank Guarantee Fund in setting its amount (the outline of the problem and a springboard for discussions)

Streszczenie
Rozważania przedstawione w artykule skupiają się na problematyce charakteru prawnego obowiązkowej składki na fundusz gwarancyjny banków oraz kas. Z racji tego w artykule wyjaśniono istotę i cel tworzenia systemu gwarantowania depozytów dla banków i kas. Podjęto również próbę określenia statusu prawnego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wyjaśnienia charakteru aktów – uchwał – wydawanych przez Radę tego Funduszu w przedmiocie określenia wysokości składek na fundusz gwarancyjny banków oraz kas. Rzeczone uchwały Rady Funduszu każdorazowo materializują bowiem obowiązek regulowania składek przez banki i kasy na zasadach tam oznaczonych.

Abstract
The deliberations in this article concentrate on the issue of the legal character of obligatory contributions to the guarantee funds of banks and credit unions. The article explains the reason and the purpose of establishing the deposit guarantee scheme for banks and credit unions. Moreover, an attempt has been made to define the legal status of Bank Guarantee Fund and to explain the character of the legal acts – resolutions – issued by the Fund Council with regard to the amount of contributions to the guarantee fund of banks and credit unions. The said resolutions of the Fund Council on each occasion materialize the obligation of banks and credit unions to pay the contribution on the terms and conditions set therein.

Słowa kluczowe: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ochrona deponenta, system gwarantowania depozytów, składka na fundusz gwarancyjny banków i kas, status prawny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, uchwały Rady Funduszu, akty prawa wewnętrznego, podmiot administrujący, hierarchiczne podporządkowanie, roszczenie o zapłatę (zwrot) składki, roszczenie odszkodowawcze.

Keywords: Bank Guarantee Fund (BFG), protection of depositors, deposit guarantee scheme, guarantee funds of banks and credit unions, legal status of the Bank Guarantee Fund, resolutions of the Fund Council, internal legal acts, administrative body,  hierarchical subordination, claim contribution payment (reimbursement), compensation claims.

Pełny tekst artykułu w pdf: