Bezpieczny Bank nr 2 (75) 2019, s. 32-50
DOI: 10.26354/bb.2.2.75.2019

Andrzej Dżuryk
ORCID 0000-0002-4055-7773
Doktor w Katedrze Bankowości i Finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Wpływ reform regulacyjnych na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Opinia polskich ekspertów w konsultacjach Rady Stabilności Finansowej
The impact of financial reforms on infrastructure finance. Position of Polish experts in Financial Stability Board’s consultations

JEL Codes G18, G28

Streszczenie
Rada Stabilności Finansowej przeprowadziła konsultacje, których celem była ocena wpływu reform regulacyjnych, głównie Bazylei III i  reformy pozagiełdowych instrumentów pochodnych, na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych oraz identyfikacja istotnych negatywnych skutków tych regulacji. W konsultacjach w Polsce, zainicjowanych i zorganizowanych przez Europejski Kongres Finansowy, wzięło udział 20 ekspertów a końcowe stanowisko opracowano przy wykorzystaniu zmodyfikowanej metody delfickiej. Wnioski z badania wskazują, że wpływ reformy pozagiełdowych instrumentów pochodnych na finansowanie infrastruktury jest ograniczony, natomiast Bazylea III spowodowała przede wszystkim zwiększenie kosztu a także skrócenie przeciętnego okresu finansowania. Stąd niezamierzoną konsekwencją reform jest większy udział zewnętrznego finansowania korporacyjnego, opartego o bilans spółki, wobec typowego dla tego rodzaju przedsięwzięć lewarowanego, zewnętrznego finansowania projektowego.

Abstract
Financial Stability Board carried out consultations to assess impact of financial reforms, mainly Basel III and new OTC derivatives regulations, on infrastructure finance, to identify if there are any major unintentional  negative effects of the new legislation. Polish consultations initiated and managed by European Financial Congress involved 20 experts, and final position was reached through modified Delphi method. The conclusions from the research indicate that the impact of OTC derivatives market reforms on infrastructure finance is limited, while Basel III led to increased cost and shortened tenor of financing. Thus an unintended consequence of the reforms is the dominance of external financing in form of on balance sheet corporate finance over typical for such projects leveraged project finance.

Słowa kluczowe: finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, reformy regulacji finansowych, Bazylea III, reformy rynku derywatów OTC

Keywords: infrastructure finance, financial regulatory reforms, Basel III, OTC derivatives market reforms

Pełny tekst artykułu w pdf: