Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie usługi wsparcia Software Assurance oraz dostawa licencji dla oprogramowania serwerowego w podziale na 2 części.

UWAGA ZMIANA!!!

Oferty należy złożyć do dnia 28 marca 2023 r. do godziny 11:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem portalu https://ezamowienia.gov.pl/pl/ – szczegóły w SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2023 r. o godzinie 12:00.

Link do postępowania na portalu ezamowienia.gov.pl:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0b27abe-a789-11ed-9236-36fed59ea7dd