Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników i ich osób towarzyszących zgłoszonych przez BFG

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).


Przedmiotem zamówienia jest „Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników i ich osób towarzyszących zgłoszonych przez BFG”.


Oferty należy złożyć do dnia
10 grudnia 2021 r. do godziny 11:00.


Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem mniPortalu i ePUAP – szczegóły w SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu.


Identyfikator postępowania znajduje się w linku do postępowania opublikowanego na 
miniPortal (uzp.gov.pl): https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a1015f0d-7697-48f6-9902-c016af88b8a7