Zawartość numeru:
Autor Tytuł Tekst
nr 3 (80) 2020, s. 6-7
Marek Dietl
Od Redakcji
A word from the Editor
tekst (pdf)
Problemy i poglądy
nr 3 (80) 2020, s. 8-51
Jan Szambelańczyk
XXV lat działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce
(25 years of Bank Guarantee Fund’s Activity in Poland)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
nr 3 (80) 2020, s. 52-71
Tomasz Obal
Gwarantowanie depozytów w Polsce w latach 1995–2020. Aksjologia, wybrane regulacje, praktyka
(Deposit Guarantees in Poland in the Years 1995–2000. Axiology, Selected Regulations, Practice)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
nr 3 (80) 2020, s. 72-86
Sylwia Frydrych
Emisja obligacji podporządkowanych przez polski sektor bankowy w latach 2010–2019
(Issue of Subordinated Bonds by the Polish Banking Sector in 2010–2019)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
nr 3 (80) 2020, s. 87-117
Paweł Wajda
Publicznoprawne aspekty transakcji nabywania znacznych pakietów akcji banków krajowych (część I)
(Public-law Aspects of Acquisitions of Significant Portfolios of Shares in Domestic Banks – part I)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
Miscellanea
nr 3 (80) 2020, s. 118-142
Marcin Idzik, Jacek Gieorgica
Reputacja sektora bankowego 2020 – kluczowe wyniki i wnioski z badania
(Reputation of the Banking Sector in 2020: Key Results and Conclusions)
pełny tekst (pdf)
nr 3 (80) 2020, s. 143-154
Ludwik Kotecki, Leszek Pawłowicz
Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski w opinii ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego – aktualizacja V edycji badania
(Macroeconomic challenges and forecasts for Poland according to experts of the European Financial Congress – V Edition – update of the study)
pełny tekst (pdf)
Recenzje 
nr 3 (80) 2020, s. 155-159
Stanisław Flejterski
Recenzja monografii Jana Krzysztofa Solarza i Krzysztofa Waliszewskiego Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19
(Review of the monograph Jan Krzysztof Solarz and Krzysztof Waliszewski – Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19)
pełny tekst (pdf)