Bezpieczny Bank nr 3 (80) 2020, s. 8-51
https://doi.org/10.26354/bb.1.3.80.2020

Jan Szambelańczyk
ORCID: 0000-0002-4340-5193
Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  w latach 1995–2016 był nieprzerwanie członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z mandatu Związku Banków Polskich.

XXV lat działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce

25 years of Bank Guarantee Fund’s Activity in Poland

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza zmian normatywnych i charakterystyka działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce w latach 1995-2020. Analizy prowadzone są na podstawie aktów normatywnych i dokumentacji BFG, ze szczególnym uwzględnieniem Raportów rocznych za kolejne lata analizowanego okresu. W ocenie jakościowej działalności Funduszu i jego organów wykorzystuje się przede wszystkim wieloletnią obserwację uczestniczącą autora w związku z wykonywaniem obowiązków członka Rady Funduszu, a ponadto konsultację z byłymi członkami Zarządu Funduszu. Artykuł kończy sformułowanie 15 cech lub tendencji w działalności BFG w minionym ćwierćwieczu.

Słowa kluczowe: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, uregulowania prawne, system gwarantowania depozytów, pomoc finansowa dla banków i kas, przymusowa restrukturyzacja i likwidacja podmiotów systemu gwarantowania

Abstract

The aim of the article is an analysis of normative changes and a description of the Bank Guarantee Fund’s (BGF) activity in Poland in the years 1995-2020. The analyses are based on normative acts and  BGF’s documentation, including in particular annual reports of the given years under scrutiny. Qualitative assessment of the activities of the Fund and its bodies is based in substantial part on the author’s participant observation as a member of the Fund’s Council and consultations with former members of the Fund’s Management Board. The article finishes with  formulating 15 qualities, or tendencies, of the BGF’s activity over the past 25 years.

Key words: Polish Bank Guarantee Fund, legal regulations, deposit guarantee scheem, deposit insurance systems (DIS), financial assistance for banks and credit cooperatives, resolution

JEL: G21, G28, G33, G34, G38

Bibliografia

Pozycje zwarte i artykuły
Baka W., Wprowadzenie. W: Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie. PWE, Warszawa 2005
Bankowy Fundusz Gwarancyjny: niewyobrażalna solidarność i lojalność banków. Rozmowa z Ewą Kawecką-Włodarczak. W: Reforma polskiego systemu bankowego w latach 1987-2004 we wspomnieniach jej twórców.  Pod red. Piotra Aleksandrowicza i Aleksandry Fandrejewskiej-Tomczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016
Grzybowski M., Geneza powstania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Główne etapy jego tworzenia. W: Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie. PWE, Warszawa 2005
Grzybowski M., Safjan M., Kaczanowski K., Panfil M., Wiaderek G., Komentarz do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Wydawnictwo „KiK Konieczny i Kruszewski”, Warszawa 1998
Kane E.J., Financial Regulation and bank Safety Nets: An International Comparison. Boston College, 2004.
Kosikowski C., Publiczne prawo bankowe. PWE, Warszawa 1999
Kryzysy Bankowe. Przyczyny i rozwiązania. Pr. zb. pod red. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej. PWE Warszawa 2002
Obal T., Teoretyczne aspekty systemu gwarantowania depozytów. Bezpieczny Bank 2(23)/2004.
Przedsiębiorczość bankowa jest oparta na zaufaniu. Rozmowa z Krzysztofem Pietraszkiewiczem. W: Reforma polskiego systemu bankowego w latach 1987-2004 we wspomnieniach jej twórców.  Pod red. Piotra Aleksandrowicza i Aleksandry Fandrejewskiej-Tomczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016
Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie. Dziesięć lat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Red. W. Baka i inni, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005
Reforma polskiego systemu bankowego w latach 1987-2004 we wspomnieniach jej twórców.  Pod red. Piotra Aleksandrowicza i Aleksandry Fandrejewskiej-Tomczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
Stiglitz J.E., Greenwald B., Towards a New Paradigm in Monetary Economics. Cambridge University Press, UK 2003.
Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz. Red. Rafał Sura, Patrycja Zawadzka, Piotr Zimmerman. Wyd. C.H.Beck, Wydawnictwo Polskie 2017

Akty prawne
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych
DYREKTYWA 94/19/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 30 maja 1994r. w sprawie systemów gwarancji depozytów
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. (Dz.U. poz.842 z 12 maja 2020)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 w sprawia nadania Statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 21, poz. 113)
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie nadania Statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz.U. poz. 203).
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o bankowym Funduszu gwarancyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 4 poz. 18)
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy – Prawo Bankowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1316)

Źródła internetowe
https://www.bfg.pl/strefa_dokumentow/raporty-roczne/ [dostęp 15-09-2020]
https://www.efdi.eu/
https://www.fdic.gov/about/what-we-do/ [dostęp 01-09-2020]
https://www.iadi.org/en/deposit-insurance-systems/dis-worldwide/ [Dostęp 3-09-2020]
https://pl.wikipedia.org/wiki/Getin_Bank [dostęp 10-09-2020]