Bezpieczny Bank nr 3 (80) 2020, s. 72-86
https://doi.org/10.26354/bb.3.3.80.2020

Sylwia Frydrych
ORCID: 0000-0002-1215-4950
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych

Emisja obligacji podporządkowanych przez polski sektor bankowy w latach 2010–2019

Issue of Subordinated Bonds by the Polish Banking Sector in 2010–2019

Streszczenie

Celem artykułu jest przybliżenie tematyki emisji długu podporządkowanego przez polski sektor bankowy. Materiałem badawczym w niniejszym artykule są dane zawarte w bazie informacyjnej cbonds. W procesie badawczym wykorzystano metodę obserwacji, analizę danych źródłowych oraz metodę dedukcji. Przeprowadzona analiza wykazała, iż wzrost zainteresowania sektora bankowego emisją obligacji podporządkowanych w latach 2010-2019 wynikał z obowiązku wypełniania wymogów kapitałowych.  W artykule wykazano także powiązanie pomiędzy wysokością średniej marży ponad WIBOR6M kuponu a średnim okresem emisji obligacji podporządkowanych.

Słowa kluczowe: obligacje podporządkowane, dług podporządkowany, polski sektor bankowy

Abstract

The aim of the article is to present the subject of the issue of subordinated debt by the Polish banking sector. The research material in this article is the data contained in the cbond database. The method of observation, source data analysis and the method of deduction were used in the research process. The conducted analysis showed that the increased interest of the banking sector in the issue of subordinated bonds in 2010-2019 resulted from the obligation to meet capital requirements. The article also shows the relationship between the average margin above the WIBOR6M coupon and the average issuance period of the subordinated bonds.

Key words: subordinated bonds, subordinated debt, Polish banking sector

JEL: G20, G21, G23

Bibliografia

Wydawnictwa zwarte
Antkiewicz, S., Rynek dłużnych papierów wartościowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013
Banaszczak-Soroka, U., (red.), Rynki finansowe. Organizacja, uczestnicy, instytucje, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014
Brigham, E.F., Houston, J.F., Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa 2005
Choudhry, M., Corporate Bonds and Structured Financial Products, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford–Burlington 2004
Choudhry, M., Bond Market Securities, Financial Times Prentice Hall, New Jersey 2001
Czekaj, J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017
Dąbrowski T.J., Finansjeryzacja jako systemowy czynnik erozji reputacji banków, w: Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa, Fierla A. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017
Dębski, W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014
Dobosiewicz, Z., Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
Faerber, E., Fundamentals of The Bond Market, McGraw Hill Professional. New York 2001
Grimsey, D., Lewis, M., The Economics of Public Private Partnerships, Edward Elgar, Cheltenham 2005
Gruszczyńska-Brożbar, E., Obligacje instrumentami rynku długoterminowych kapitałów pieniężnych. W: Rynek Papierów Wartościowych w Polsce. Wybrane problemy, red. W. Przybylska-Kapuścińska Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002
Jackowicz, K., Dyscyplina rynkowa w bankowości – rodzaje i możliwości zastosowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004
Jajuga, K., Jajuga, T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa,  PWN, Warszawa 2006
Nevitt, P., Fabozzi, F.,  Equipmnet Leasing. John Wiley & Sons, Hoboken 2000
Radziszewski, E., Bank jako instytucja zaufania publicznego. Gwarancje prawne i instytucjonalne, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013
Sławiński, A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006
Svec, J., The effects of issuing  Subordinated Debt on the Banking Industry, Stanford University, Stanford 2003

Artykuły
Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A Global Regulatory Framework for more Resilient Banks and Banking Systems. Technical report. Bank for International Settlements 2011
Covitz, D. M., Hancock, D., Kwast, M. L., A reconsideration of the risk sensitivity of US banking organization subordinated debt spreads: A sample selection approach. Federal Reserve Bank of New York, „Economic Policy Review” 2004, Vol. 10 (2)
Evanoff, D. Wall, L., Reforming Bank Capital Regulation: Using Subordinated Debt to Enhance Market and Supervisory Discipline. “Contemporary Economic Policy” 2000, 19
Flannery, M. J., The Face of “Market Discipline”, „Journal of Financial Services Research” 2001,
Vol. 20: 2/3
Gorton, G., Santomero, A., Market Discipline and Bank Subordinated Debt, „Journal of Money, Credit, and Banking” 1990, 22
Götz, M. R., Tröger, T. H., Should the marketing of subordinated debt be restricted/different in one way or the other? What to do in the case of mis-selling? White Paper Series 2016
Jagtiani, J., Kaufman, G., Lemieux, C., The effect of credit risk on bank and bank holding company bond yields: evidence from the Post-FDICIA period. „Journal of Financial Research” 2002, 25(4)
Resti, A., Should the Marketing of Subordinated Debt Be Restricted/Different in One Way or the Other? What to do in the case of mis-selling? European Union: Economic Governance Support Unit 2016
Sironi, A., Testing for market discipline in the European banking industry: evidence from subordinated debt issues. „Journal of Money, Credit and Banking” 2003

Dokumenty prawne
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo banków. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z 2020 r. poz. 284, 288, 321, 1086
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych. Dz. Urz. UE L 145/1
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi. (Dz. Urz. UE L 176/336)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012. (Dz. Urz. UE 2014/59/UE)
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. (Dz.U. 2015, poz. 238 ze zm.)

Źródła internetowe
Cbonds Financial Information, cbonds, https://cbonds.pl, styczeń 2020
Komunikat KNF w sprawie rekomendacji podwyższenia wartości nominalnej obligacji podporządkowanej do kwoty co najmniej 400 tys. PLN, Komisja Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty, październik 2017