polski | english
INFORMACJA DLA DEPONENTÓW
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie

Z dniem 11 grudnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie ("Kasa") (decyzja z dnia 10 grudnia 2014 r.), zaś w dniu 12 grudnia 2014 r. wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie o ogłoszenie upadłości Kasy. W dniu 4 listopada 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 5 listopada 2014 r. w Kasie Zarządcy Komisarycznego. W związku z powyższym z dniem 12 grudnia 2014 r. nastąpiło spełnienie warunku gwarancji w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.).

W związku ze spełnieniem warunku gwarancji wobec Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie, Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wypłat środków gwarantowanych deponentom Kasy.

Środki gwarantowane wypłacane będą w złotych, bez względu na walutę, w jakiej nominowane były depozyty, do równowartości w złotych 100.000 euro, tj. 418.050,00 zł.

Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjęto kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia warunku gwarancji wobec Kasy, tj. z dnia 12 grudnia 2014 r.

W dniu 17 grudnia 2014 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę nr 105/DGD/2014 w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie.

Zgodnie z wymogami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przedmiotowa uchwała została podana do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w dzienniku o charakterze ogólnopolskim.

Wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie dokonywane będą za pośrednictwem PKO Banku Polskiego.

Obsługa odbywać się będzie w oddziałach Banku wskazanych na mapie na stronie www.pkobp.pl/poi, z wyłączeniem agencji, od 19 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r.
Po tym terminie wypłaty będą dokonywane bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Deponenci Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie powinni zgłosić się osobiście do jednego ze wskazanych oddziałów PKO Banku Polskiego z dokumentem tożsamości (dane teleadresowe oddziałów prowadzących wypłaty są dostępne na stronie www.pkobp.pl/poi [w zakresie usług oddziału należy wybrać opcję
"realizacja wypłat z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego"] oraz pod numerami infolinii PKO Banku Polskiego 801 302 302 i 81 535 65 65)

Środki zostaną wypłacone w gotówce lub przesłane na konto wskazane przez klienta w wysokości wskazanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

PKO Bank Polski nie pobiera opłat od klientów za wypłatę środków gwarantowanych, niezależnie czy zostaną one przekazane przelewem czy wypłacone w gotówce.

W przypadku kwot przekraczających 25 tys. zł konieczne jest poinformowanie PKO Banku Polskiego z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych, telefonicznie lub osobiście, o planowanej wypłacie gotówkowej (awizowanie).

 • W celu odebrania środków gwarantowanych deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się z dokumentem tożsamości w placówce wypłacającej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informację o numerze tego rachunku.
 • Deponenci nie muszą zgłaszać swoich wierzytelności ani Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, ani Zarządcy Komisarycznemu Kasy. Informacje o należnościach deponentów, wynikające z ksiąg rachunkowych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie zostały przekazane Funduszowi przez Zarządcę Komisarycznego Kasy.
 • Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych mogą być dochodzone od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie. W przypadku ogłoszenia jej upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Podstawowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Gwarantowane są środki pieniężne:

 • osób fizycznych,
 • organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • posiadających osobowość prawną jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego,
 • spółdzielni,
 • związków zawodowych,
 • wspólnot mieszkaniowych.

Wyłączone spod gwarancji są środki pieniężne zdeponowane przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (depozyty złożone w kasie przez inną kasę), Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, kadrę zarządzającą danej kasy.

W przypadku rachunku wspólnego, tj. rachunku prowadzonego dla kilku osób, należność deponenta liczona jest w następujący sposób: środki na rachunku wspólnym dzielone są między współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie rachunku, a jeżeli takich postanowień nie ma – ustala się dla wszystkich równe części, i oblicza wartość środków gwarantowanych odrębnie dla każdego współposiadacza do wysokości limitu ustawowego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny środków pieniężnych zgromadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych znajdują się pod adresem: http://www.bfg.pl/informacje-dla-klientow-kas, zaś aktualne komunikaty Funduszu pod adresem: http://www.bfg.pl/aktualnosci

Kontakt z PKO Bankiem Polskim:

Infolinia PKO Banku Polskiego -  informacje dotyczące procesu wypłat oraz awizowanie wypłaty kwot powyżej 25 tys. zł:
801 302 302 (dla dzwoniących w kraju) i 81 535 65 65 (dla dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych)

Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:

 • telefoniczny: 800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45 (opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika),
 • e-mail: kancelaria@bfg.pl,
 • adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.
Aby zapoznać się z informacjami niezwiązanymi z realizacją gwarancji dla deponentów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie, a dotyczącymi działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego kliknij tutaj.
Gwarantujemy bezpieczeństwo
Twoich finansów w bankach i kasach
pełna wersja portalu www.bfg.pl