Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym (bez negocjacji).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę przez okres 24 miesięcy kompleksowych usług utrzymania czystości i sprzątania w budynku oraz w obrębie terenu zewnętrznego budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przy ul. ks. I.J. Skorupki 4 w Warszawie oraz wybranych pomieszczeń w budynku przy ul. ks. I. J. Skorupki 5 w Warszawie.

Oferty należy złożyć do dnia 30 września 2021 r. do godziny 11:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem mniPortalu i ePUAP – szczegóły w SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu.

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cad32316-44ac-4949-836e-7a14aecde408