Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji 7 (siedmiu) wybranych pomieszczeń mieszczących się w budynku Biura Zamawiającego o łącznej powierzchni 222,46 m2 (dalej „dokumentacja projektowa”) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prac aranżacyjnych prowadzonych na podstawie ww. dokumentacji projektowej.

Ofertę w formie pisemnej można złożyć w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: kancelaria@bfg.pl;
  2. w formie materialnej w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

„Oferta dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie na wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji pomieszczeń w budynku Biura Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie.”

na adres:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa

w terminie do dnia: 5 marca 2021r.:

  • do godziny 24.00 w przypadku złożenia oferty w sposób określony w pkt 1;
  • do godziny 15 w przypadku złożenia oferty w sposób określony w pkt 2

Sposób opracowania oferty:

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w szczególności na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.