Postępowanie na usługi społeczne prowadzone w trybie podstawowym (bez możliwości prowadzenia negocjacji), zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych.

Oferty należy złożyć do dnia 24 listopada 2022 r. do godziny 10:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu i ePUAP – szczegóły w SWZ.

Identyfikator postępowania znajduje się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2b4142cf-c3ac-4923-83a9-dae92c88c896

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 11:00, poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu.