Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania sprzęt komputerowy i wyposażenie wyszczególnione w załączonym komunikacie.

Sprzęt komputerowy i wyposażenie może być przekazane nieodpłatnie lub w formie darowizny na rzecz jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych, darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.