Komunikat nr 6 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 19 września 2014 r.

Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów SKOK Wspólnota były prowadzone w placówkach PKO BP S.A. w okresie od 28 lipca do 19 września 2014 r.

Po tym terminie, w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. od 18 lipca 2014 r., wypłat będzie dokonywał bezpośrednio Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W celu otrzymania środków gwarantowanych należy:

  • wypełnić formularz wniosku (uwaga: przed wypełnieniem należy zapoznać się z informacjami zawartymi na drugiej stronie formularza),
  • złożyć wniosek bezpośrednio w Funduszu lub
  • złożyć wniosek korespondencyjnie, wysyłając go na adres:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. I. J. Skorupki 4
00-546 Warszawa

W przypadku składania wniosku drogą korespondencyjną niezbędne jest poświadczenie zgodności danych osobowych wnioskodawcy oraz własnoręczności jego podpisu na wniosku. Poświadczenie to może być dokonane przez jedną z następujących osób:

– notariusza,
– wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
– zarządcę komisarycznego SKOK Wspólnota albo syndyka albo zarządcę masy upadłości SKOK Wspólnota (w przypadku ogłoszenia jej upadłości),

Wnioski wystawiane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zgodności danych osobowych wnioskodawcy oraz własnoręczności jego podpisu powinny być potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną (legalizacja) lub – w przypadku państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych – notariusza miejscowego. Wniosek poświadczony przez notariusza miejscowego powinien mieć dołączony dokument apostille, wydany przez właściwy organ państwa, na terytorium którego działa notariusz.

W przypadku wypłaty środków w formie gotówkowej prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu wypłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące wypłaty środków gwarantowanych (w tym informacje o zasadach składania wniosków o wypłatę) dostępne są pod numerami telefonów:
800 569 341 (połączenie bezpłatne), 22 58 30 942
.