Komunikat nr 47 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 2 stycznia 2017 r.

Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów Banku Spółdzielczego w Nadarzynie były prowadzone w placówkach BZ WBK S.A. w okresie od 2 listopada 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

Po tym terminie, w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji (tj. od 24 października 2016 r.), wypłat dokonuje bezpośrednio Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W celu otrzymania środków gwarantowanych należy:

 • wypełnić formularz wniosku (do pobrania na dole strony – uwaga: przed wypełnieniem należy zapoznać się z informacjami zawartymi na drugiej stronie formularza),
 • złożyć wniosek bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub
 • złożyć wniosek korespondencyjnie (uwaga: dotyczy jedynie przypadków ubiegania się o środki w wysokości nieprzekraczającej 100 tys. zł), wysyłając go na adres:

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  ul. ks. I. J. Skorupki 4
  00-546 Warszawa

  W przypadku składania wniosku drogą korespondencyjną niezbędne jest poświadczenie zgodności danych osobowych wnioskodawcy oraz własnoręczności jego podpisu na wniosku. Poświadczenie to może być dokonane przez jedną z następujących osób:

  – notariusza,
  – wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
  – syndyka masy upadłości Banku Spółdzielczego w Nadarzynie,

 • wniosek dotyczący środków gwarantowanych powyżej 100 tys. zł należy składać bezpośrednio w siedzibie Funduszu,
 • osoby przebywające za granicą, niezależnie od wartości środków gwarantowanych, mogą złożyć wniosek drogą korespondencyjną.
  Wnioski wystawiane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zgodności danych osobowych wnioskodawcy oraz własnoręczności jego podpisu powinny być potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną (legalizacja) lub – w przypadku państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych – notariusza miejscowego. Wniosek poświadczony przez notariusza miejscowego powinien mieć dołączony dokument apostille, wydany przez właściwy organ państwa, na terytorium którego działa notariusz.

W przypadku wypłaty środków w formie gotówkowej prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu wypłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące wypłaty środków gwarantowanych (w tym informacje o zasadach składania wniosków o wypłatę) dostępne są pod numerami telefonów:
800 569 341 (połączenie bezpłatne), 22 58 30 942.