Komunikat nr 68 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 9 września 2019 r.

Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów Banku Spółdzielczego w Grębowie były prowadzone w placówkach Santander Bank Polska S.A. w okresie od 22 lipca 2019 r. do 6 września 2019 r.

Po tym terminie, do końca roku, w którym upływa 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji (tj. do 31 grudnia 2024 r.), wypłat dokonuje bezpośrednio Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W celu otrzymania środków gwarantowanych należy:

  • wypełnić formularz wniosku (do pobrania pod odrębnym linkiem); uwaga: przed wypełnieniem należy zapoznać się z informacjami zawartymi na kolejnych stronach formularza,
  • złożyć wniosek bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub
  • złożyć wniosek korespondencyjnie (uwaga: dotyczy jedynie przypadków ubiegania się o środki w wysokości nieprzekraczającej 100 tys. zł), wysyłając go na adres:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa.

W przypadku składania wniosku drogą korespondencyjną niezbędne jest poświadczenie zgodności danych osobowych wnioskodawcy oraz własnoręczności jego podpisu na wniosku. Poświadczenie to może być dokonane przez jedną z następujących osób:

– notariusza,
– wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
– zarząd komisaryczny Banku Spółdzielczego w Grębowie lub jego syndyka (po ogłoszeniu upadłości Banku),

  • wniosek dotyczący środków gwarantowanych powyżej 100 tys. zł należy składać bezpośrednio w siedzibie Funduszu,
  • osoby przebywające za granicą, niezależnie od wartości środków gwarantowanych, mogą złożyć wniosek drogą korespondencyjną.

Wnioski wystawiane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zgodności danych osobowych wnioskodawcy oraz własnoręczności jego podpisu powinny być potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną (legalizacja) lub – w przypadku państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych – notariusza miejscowego. Wniosek poświadczony przez notariusza miejscowego powinien mieć dołączony dokument apostille, wydany przez właściwy organ państwa, na terytorium którego działa notariusz.

W przypadku wypłaty środków w formie gotówkowej prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu wypłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące wypłaty środków gwarantowanych (w tym informacje o zasadach składania wniosków o wypłatę) dostępne są pod numerami telefonów:

800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42 (opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika).