Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym w wariancie bez możliwości prowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego, tj. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ul. ks. I.J. Skorupki 4 w Warszawie, elektronicznych kart przedpłaconych, zabezpieczonych indywidualnym kodem PIN, wydanych na okaziciela.

Oferty należy złożyć do dnia 4 listopada 2022 r. do godziny 11:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem mniPortalu – szczegóły w SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 listopada 2022 r. o godzinie 12:00, poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu.

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/143776cc-89e2-4fc9-bf77-9d4f163dccf8